POWRÓT Z NOWĄ SIŁĄ

Wówczas z nową siłą powraca do nas, zapomniana już przez wielu, główna troska klasyków: tajemnica wartości.Wówczas jedynie praca, społecznie niezbędna praca, mo­że nam dostarczyć wspólnego mianownika dla dokonania rachun­ku gospodarczego. Rację więc miał, stosując ten miernik, Salisbury (i bez znaczenia dla nas jest zarówno to, iż wydawało mu się, że mierzy kapitał, jak i jego… Czytaj więcej »

HISTORIA PROBLEMU

Dochodzimy tu w ten sposób do sprawy niebłahej w dziejach myśli ekonomicznej: do teorii wartości.Znamy historię tego problemu w nauce, znamy też ideo­logiczne jego implikacje tylekroć w dziejach zmienne.Wiemy też, że dla szanującego się ekonomisty burżuazyj- nego dziś problem ten nie istnieje. Wartości nie widział on, nie dotknął, nie zmierzył. Operuje jedynie cenami. Wszystko inne… Czytaj więcej »

WZMOCNIENIE ARGUMENTACJI

Dla wzmocnienia argumentacji Godeliera można jeszcze dodać: l-o, że tegoż rodzaju, i nie mniejsze, trudności mamy przy analizie gospodarki społeczeństw europejskich”bynajmniej już nie w prymitywnych, lecz jeszcze w stosunkowo niedawnych czasach (np. jeśli idzie o Europę Wschodnią do początków XIX wieku!);To , że i w dzisiejszych społeczeństwach gospodarczo rozwiniętych o  dominacji, gospodarki rynkowej ceny społniają… Czytaj więcej »

RACHUNEK W GOSPODARCE

Nie wystarczy jednak powiedzieć, że „rachunek musi się zgodzić”. Trzeba wykryć, jak uzgadniają go zainteresowani. Trze­ba umieć wykonać go samemu. W naszej gospodarce rachunek ten — lepiej czy gorzej — wykonuje się. sprowadzając wszystkie elementy do wspólnego mianownika przez zastosowanie ich cen. Godelier natomiast całko­wicie przekonywająco mówi o niezastosowalności tej metody do społeczeństw pierwotnych, gdzie… Czytaj więcej »

ISTNIENIE ALTERNATYWY

Nie znaczy to, byśmy chcieli powiedzieć, że w wypadku istnienia alternatywy „racjonalnym” w sensie społecznym będzie zawsze wybranie alternatywy zwiększającej produkcję. Bynajm­niej. Ważne względy społeczne mogą się takiemu wyborowi prze­ciwstawiać. I znów nie jest bynajmniej tak, by wybór alternatywy mniej produktywnej miewał miejsce wyłącznie u społeczeństw pier­wotnych. Któż odważy się być pewien, że reprywatyzacja rolnictwa… Czytaj więcej »