Category Archives: Przemysł i zmiany na świecie

NIEKTÓRE Z KRAJÓW

Jeśli w niektórych z tych krajów ist­nieje coś w rodzaju eksploatacji „kolonii wewnętrznych”, czyli naj­bardziej zacofanych regionów, to, jak uczy doświadczenie choćby i Polski międzywojennej, niedaleko to prowadzi.Luk w rynku światowym, luk w które mogły się wślizgi­wać w swoim czasie wyroby niemieckie czy japońskie, dziś nie ma. W każdym zakątku świata cały świat konkuruje. Nieekwiwalentna sprzedaż gospodarczo słabszym, naj­większe źródło akumulacji w dziejach dzisiejszych mocarstw kapi­talistycznych, dla tych krajów dziś nie może odgrywać żadnej roli. Jeśli niektóre z nich sprzedają swe wyroby gospodarczo słabszym, to nie jest to źródło wielkich zysków. Przeciwnie, najczęściej sprze­dać tu coś można tylko na długoterminowy i niskooprocentowany kredyt.

 

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

PRYMITYWNA FABRYKA

Mógł prymitywną fabrykę zbudować potężny przemysł manufakturowy osiemnastowiecznej Anglii. Ale nie może własny­mi siłami zbudować fabryki republika bananowa ani kakaowa, a tym bardziej kraje stojące jeszcze niżej na drabinie rozwoju gospo­darczego. Nie mogą one wiele zdziałać bez importu inwestycy jnego. A tymczasem jedyny eksport, jaki do opłacenia tego importu po­zostaje (a i to nie dla wszystkich tych krajów), tzn. eksport surow­cowy, przynosi (poza naftą) coraz mniej. Znikają z mapy świata ko­lonie, znikają przysługujące metropoliom preferencje w nabywa­niu surowców kolonialnych, lecz wielki kapitał światowy wszedł w ten etap dobrze przygotowany. W toku zawziętej walki konku­rencyjnej światowa produkcja surowców została tak rozbudowana, że ich ceny względne stale spadają. Terms of trade dla krajów su­rowcowych stale się pogarszają. Kolonie znikają, a wielki przemysł wielkich mocarstw kapitalistycznych uzyskuje coraz taniej po­trzebne sobie surowce, kraje surowcowe otrzymują zaś coraz mniej potrzebnych sobie artykułów, za jednostkę wywożonego surowca.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

DLA TEMPA WZROSTU

Dla tempa wzrostu gospodarczego jedną z najbardziej trudnych do przesunięcia granic staje się bariera handlu zagranicz­nego. W dobie rewolucji przemysłowej Anglia miała stałą przewa­gę eksportu nad importem. Dziś kraje dążące do industrializacji nie mogą z reguły pokryć swym eksportem najskromniej nawet po­myślanego importu.Odpowiedzią na barierę handlu zagranicznego są oczy­wiście wysiłki zmierzające do rozwijania produkcji antyimporto­wej, ale produkcja antyimportowa to, wyrażając się inaczej, ten­dencja autarkiczna, ta zaś, jak wiadomo, również daleko nie za­prowadzi.Wszystko to dokonuje się w warunkach ogromnej presji w kierunku .zwiększenia konsumpcji. Działa w tym kierunku nę­dza, często fizjologiczna nędza mas ludowych.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

PRZECHODZENIE REWOLUCJI

Gdy Anglia przechodziła rewolucję przemysłową, robot­nik „oszczędzał” przymusowo, gdyż otrzymywał głodową płacę, kapitalista „oszczędzał” dla czynienia lokat miłych jego purytań- skiej duszy i Bogu. Ale, jak wykazują niewątpliwie nowsze bada­nia, przeciętna stopa życiowa mas ludowych była w Anglii w prze­dedniu rewolucji przemysłowej wyraźnie wyższa niż w bardziej zacofanych krajach dzisiejszego świata. Są uczeni, którzy uważają, że tzw. prawo Engla, według którego w miarę wzrostu zamożności maleją wydatki na żywność, jest truizmem. Tymczasem w rzeczywistości prawo Engla nie tyl­ko nie jest truizmem, lecz jest po prostu nieprawdą w tak szero­kim zastosowaniu. Stosuje się ono jedynie do jednostek i społe­czeństw, które osiągnęły już pewien poziom zamożności, przede wszystkim pokrycia potrzeb fizjologicznych w zakresie żywności.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

W dzisiejszym świecie połowa ludzkości nie dojada i w razie wzros­tu dochodu prawie cały lub nawet cały jego wzrost przeznacza ha zwiększone spożycie, postępuje więc w niezgodzie z prawem, które wydawało się powszechne królewsko-pruskiemu radcy stanu i któ­re wydaje się truizmem wielu dzisiejszym profesorom uniwersyte­tów. Nie jest łatwo wzywać tę nie dojadającą ludność do oszczędza­nia!Presja w kierunku wzrostu konsumpcji wywierana jest też przez ogromną stopę wzrostu ludności. Wzrost ten dokonuje się na skutek dwóch w zasadzie przyczyn: utrzymywania się wysokie­go wskaźnika rodności oraz przedłużania się przeciętnego trwania życia.Utrzymywanie się wysokiego wskaźnika rodności nie po­winno dziwić nikogo. Nie wchodząc w przyczyny zjawiska wiemy, że wszędzie dotąd wskaźnik ten spadał po, a nie podczas, lub tym bardziej u progu przewrotu przemysłowego.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

PRZEDŁUŻANIE SIĘ ŻYCIA LUDZKIEGO

Przedłużanie się życia ludzkiego to zjawisko bardziej bez precedensu. Prawda, że we wczesnych etapach przewrotu przemy­słowego w Europie pojawia się tak doniosłe zjawisko, jak szcze­pionka przeciwko ospie. Ale jej zastosowanie rozszerzało się z kraju do kraju jako element szerszych całościowych przemian. Mniej więcej jednocześnie z pojawieniem się szczepionki pojawiał się pło- dozmian w rolnictwie, likwidujący ugory, rozpowszechniła się upra­wa kartofli, zwiększając produkcję żywności z hektara, pojawiała się kole; żelazna, zdolna przerzucić nadwyżki rolne do rejonów deficy­towych, zmieniała się technika produkcyjna i ustrój społeczno-gos­podarczy.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

PRESJA W KIERUNKU WZROSTU

W świecie dzisiejszym istnieje natomiast znacznie więk­sza mobilność izolowanych elementów kultury. Penicylina pojawia się we wsi, w której chłop orze ziemię wołem i sochą. Wrażliwe sumienie krajów zamożnych łatwo uspokaja się wysłaniem w świat ta­niej i przenośnej penicyliny. Łatwiej dziś ludziom przedłużyć ży­cie, niż w tym przedłużonym życiu dać narzędzie do pracy i ży­wność na stół. Presja w kierunku wzrostu konsumpcji idzie w omawia­nych krajach również ze strony klas średnich. We względnie bar­dziej rozwiniętych krajach opóźnionych są one nieproporcjonalnie liczne.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

W KRAJACH NAJBARDZIEJ ZACOFANYCH

W krajach najbardziej zacofanych są wprawdzie skrajnie nieliczne, lecz szybko rosną powołane do życia potrzebami nowo powstających organizmów państwowych. Często te elementy chcą pó prostu wskoczyć na ciepłe, uprzywilejowane pozycje, opuszczo­ne świeżo przez kolonizatorów. Nawet gdy sprawa nie przedstawia się tak jaskrawo, warstwom tym daleko do purytańskich ideałów. Wzory społeczno-obyczajowe, rozprzestrzeniane przez prasę, kino i inne środki masowego oddziaływania, nie znają dziś barier granic państwowych. Po całym świecie rozpowszechniają się wzory panu­jące w krajach najbardziej zaawansowanych, jednocześnie odgry­wających największą rolę w produkcji środków masowego od­działywania.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

W DOBIE PRZEWROTU

W dobie przewrotu przemysłowego warstwa średnia An­glii, Francji i Niemiec ciułała i lokowała swe oszczędności w ak­cjach czy rentach państwowych. Oszczędzała na przyszłość. Dziś zaś w mocarstwach przemysłowych warstwa ta konsumuje na rzecz przyszłych dochodów. Tak, jak możność obniżania cen surow­ców zapewnia wielkiemu kapitałowi tanie dostawy — mimo że kraje dostarczające przestały być koloniami — tak ideologia kon­sumpcji zapewnia mu nadal rynek zbytu w byłych koloniach. Jeszcze silniej działa presja w kierunku zwiększania kon­sumpcji ze strony klasy panującej i sfer rządzących. Szejk arabski i jego świta jeżdżą dziś nie na wspaniałych koniach, lecz kawalka­dą rollsroyee’ów. Te pierwsze były znośniejsze dla gospodarki na­rodowej.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

W PUBLICYSTYCE ŚWIATOWEJ

Zostawiając nawet na stronie szeroko dziś w publicystyce światowej opisywane karykaturalne przykłady skrajne, zjawisko samo jest zrozumiałe i nie powinno dziwić. Z jednej strony w wię­kszości omawianych krajów mamy do czynienia z silnymi elemen­tami feudalizmu. Luksus jest zaś nieodłączną cechą feudała, należy niejako do jego „obowiązków zawodowych”. Musi się świecić luk­susem, gdy chce się w społeczeństwie o takiej strukturze utrzymać swą uprzywilejowaną pozycję. Z drugiej strony — gdy klasa pa­nująca w Anglii w dobie rewolucji przemysłowej lokowała, to naj­korzystniejsze i najbezpieczniejsze było dla niej oczywiście lokowa­nie w samej Anglii. Nie inaczej było np. w Niemczech w dobie „grynderstwa”.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.